Indkaldelse til generalforsamling 2020

skrevet d. 06-07-2020

Til medlemmerne i Allesø Gymnastik Forening

Der indkaldes til generalforsamling i AGF hovedforeningen tirsdag den 18.8. 2020 kl. 19 i Allesøhallen.

Der indkaldes desuden til stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesøhallen” tirsdag den 18. 8. 2020 umiddelbart efter generalforsamling i Allesø Gymnastik Forening.

På generalforsamlingen i hovedforeningen skal vil behandle – og om muligt vedtage – nye vedtægter for hallen og hovedforeningen. Det væsentligt nye er, at hallen bliver skilt ud fra foreningen som selvejende institution med egen bestyrelse og egne vedtægter. Grunden er dels, at kommunen ønsker en sådan adskillelse som forudsætning for tilskud, dels at det er en betingelse for, at vi har mulighed for at optage lån, som kan finansiere vores nye gulv i hallen og som kan give os mulighed for at foretage andre ønskelige / nødvendige forbedringer.
Den 18.8. 2020 afholder vi derfor både generalforsamling i hovedforeningen med bl.a. vedtægtsændringer på dagsorden, og efter det en stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesø Hallen”.

Dagsorden for generalforsamlingen bliver lidt anderledes, idet vi under ”indkomne forslag” skal drøfte og forhåbentlig vedtage vedtægtsændringerne, som de er præsenteret i vedlagte forslag. Hvis ændringerne vedtages, foregår valg efter de nye vedtægter – altså uden valg til hal- og klubhusudvalg.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i AGF den 18.8. 2020:
1) Valg af dirigent og to stemmetællere
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Haludvalgets beretning
5) Forelæggelse af hallens regnskab til godkendelse
6) Klubhusudvalgets beretning
7) Forelæggelse af klubhusudvalgets regnskab til godkendelse
8) Indkomne forslag:
a. Ændring af foreningens vedtægter – som indebærer en adskillelse af foreningen og hallen i to selvstændige enheder (se bilag)
9) Valg (efter de nye vedtægter, hvis de bliver vedtaget) til forretningsudvalget

a) Valg af formand og sekretær (i ulige år)
b) Valgafkassererogetmedlemafforretningsudvalget(ligeår) c) Valg af en suppleant til forretningsudvalget
10) Valg af to revisorer
11) Valg af en revisorsuppleant 12) Eventuelt

Dagsorden for den stiftende generalforsamling i Den Selvejende Institution Allesø Hallen:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Drøftelse af vedtægter og afstemning
3. Valg af forretningsudvalg og 2 suppleanter.
a. Valg af formand og sekretær for to år (lige år)
b. Valg af kasserer og et medlem for et år (vælges normalt for to år i ulige år)
4. Valg af registreret / statsautoriseret revisor, evt. bemyndigelse til at bestyrelsen udpeger registreret / statsautoriseret revisor.
5. Valg af kritisk revisor og suppleant
6. Eventuelt.

Hvis de nye vedtægter for AGF ikke kan vedtages, foretages valg efter de hidtidige vedtægter og den stiftende generalforsamling bortfalder.


Bestyrelsen
Poul Erik Asmussen, Allan Nissen, Jens Peter Christiansen